Privacy Statement – Buddy Payment B.V.

De Buddy App is een financiële vriend in je broekzak. Hij kijkt met je mee zodat je financiën stabiel blijven en je meer geld overhoudt.

U vraagt de hulp van Buddy Payment bij het beheer van uw financiën. Wij doen dit zo goed mogelijk en op een manier die bij u past.

Om dit te kunnen doen hebben wij informatie van u nodig. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan uw naam, adres, leeftijd en emailadres. Dat kunnen ook uw financiële gegevens zijn, zoals uw inkomen, uitgaven en vermogen als wij uw financiële situatie in beeld gaan brengen om u te helpen met uw financiën. Wij vragen alleen die informatie die we nodig hebben en niet meer.

Wij ontvangen uw gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. In deze verklaring willen wij u informeren hoe wij dit doen. Welke gegevens gebruiken we, hoe lang worden deze bewaard en wat doen we om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Aan uw kant beschikt u over een aantal rechten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens

Het kan gaan om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen helpen. Het kan ook gaan om persoonsgegevens die we in onze administratie nodig hebben om u als klant te accepteren of wijzigen in uw situatie door te voeren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw contact- en identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Die zijn nodig om een analyse van uw financiële situatie te kunnen maken en te helpen met uw financiën. Denkt u bijvoorbeeld aan uw inkomens- of salarisgegevens, gegevens over eventuele schulden of vermogen. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

Is alle informatie nodig?

U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of u al deze  informatie wel aan ons  wilt verstrekken. Wij vragen alleen de informatie die we nodig hebben voor een verantwoorde en passende hulp. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden voor uw behoefte. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt gebruiken dan kunnen we geen volledige hulp bieden. We zullen u dan laten weten welke onderdelen van onze dienst u mist en wat hiervan de consequenties zijn. In sommige gevallen zal gebruik van de dienst in het geheel niet mogelijk zijn.

We gebruiken uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de dienstverlening van Buddy zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende rechtsgronden en doelen:

Overeenkomst: Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen helpen met het beheer van uw financiën. Als u wordt uitgenodigd om Buddy te gebruiken, ontvangen wij uw contactgegevens. Zo kunnen wij controleren of u inderdaad bent uitgenodigd voor het gebruik van Buddy. Degene die u uitnodigt, bijvoorbeeld uw gemeente, deelt deze gegevens met Buddy.

Met uw financiële gegevens kunnen we uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren en helpen budgetteren. Dat doen we niet op eigen initiatief, maar op basis van de overeenkomst voor het gebruik van Buddy. Uw toestemming, verzoek of de opdracht is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

Toestemming: Wij maken gebruik van uw rekeninginformatie. Met deze rekeninginformatie helpen wij met uw financiën. De wet stelt zware eisen aan het ophalen van rekeninginformatie bij uw bank. Buddy voldoet aan de wet en vraagt daarom toestemming voor het gebruik van uw rekeninginformatie om u te helpen met uw financiën. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

Veiligheid: Wij zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daarom mogen wij uw gegevens gebruiken om (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen te bestrijden of te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn fraude of terrorisme.

Wettelijke verplichtingen: Buddy heeft als betaaldienstverlener een belangrijke positie. We ondersteunen de bestrijding van terrorismefinanciering, – witwassen en – fraude. Buddy monitort de transacties en is verplicht ongebruikelijke transacties te melden.

Silent Party Data

Buddy kan in specifieke gevallen toegang krijgen tot persoonsgegevens van iemand anders dan de persoon die daarvoor toestemming heeft gegeven. Wanneer een gebruiker van Buddy namelijk toestemming geeft voor toegang tot diens rekeninginformatie, bevat dit ook gegevens van de persoon naar wie geld wordt overgemaakt of van wie geld wordt ontvangen. Het gaat dan om de naam en het rekeningnummer, die te herleiden zijn naar de zogenaamde betaler (van wie u geld ontvangt) of begunstigde (naar wie u geld overmaakt). Deze persoonsgegevens noemen we ‘silent party data’.

Het verwerken van silent party data is toegestaan. Silent party data wordt verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De Europese toezichthouder, genaamd European Data Protection Board, heeft geoordeeld dat verwerking van deze silent party data door Buddy mag op grond van het legitieme belang bij uitvoering van het contract. Silent party data zullen niet voor andere doelen worden verwerkt dan voor het uitvoeren van de specifieke overeenkomst (het budgetteren en categoriseren).

Profilering

Als betaaldienstverlener maakt Buddy gebruik van profilering. Hieronder kunt u lezen wat profilering is en waarom en wanneer we dat doen.

De wet omschrijft profilering als “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie, of verplaatsing te analyseren of voorspellen”.

Volgens de wet is profileren dus toegestaan. In sommige gevallen moet Buddy volgens de wet zelfs profileren, bijvoorbeeld om terrorismefinanciering, witwassen en fraude tegen te gaan. Naast de wettelijke verplichting, gebruikt Buddy rekeninginformatie om uw economische situatie te analyseren en te voorspellen. Zo helpen we te voorkomen dat je te veel uitgeeft. Op die manier proberen we schulden en financiële stress te voorkomen.

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen voor u hebben of u in aanmerkelijke mate treffen. Als wij in de toekomst gebruik willen maken van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst, dan zullen wij dit vooraf duidelijk aangeven.

We delen uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst. Als uw gegevens worden gedeeld, zal dit niet zijn buiten de Europese Unie.

Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:

 • Toezichthoudende instanties
 • Uw gemeente
 • Leveranciers
 • Inlichtingen Bureau / Bereken Uw Recht

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)

Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijven die transactiegegevens categoriseren, software leveren voor onze administratie of onze website hosten. Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over uw persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze leveranciers over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en leggen deze vast in een overeenkomst (verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge niveau ligt als bij ons het geval is.

We bewaren uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de werkzaamheden die u ons gevraagd heeft uit te voeren.

Onze website

 • Wij maken gebruik van enkele cookies op onze website, dit zijn functionele en analytische cookies:
  • Functionele cookies: dit zijn cookies om de website en het online inschrijfformulier correct te laten werken
  • Analytische cookies: hier maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel de website gebruikt wordt
 • Voor de Buddy App maken we ook gebruik van cookie vergelijkbare technieken, hier is dit wederom opslag voor functionele en analytische doeleinden. Hier wordt altijd gebruik gemaakt van de meest veilige technieken die beschikbaar zijn door het mobiele platform
  • Functionele doeleinden: dit is opslag van je sessie nadat je bent ingelogd
  • Analytische doeleinden: dit is voor het bijhouden van technische zaken en foutmeldingen, dit is nodig voor het ontwikkelteam om problemen op te lossen en de kwaliteit te waarborgen

We beschermen uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij vragen van onze leveranciers van software en IT-systemen om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten

U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:

Recht op inzage

U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.

Recht op vergetelheid

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor een specifiek doel.  Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig heeft voor een juridisch geschil dat nog loopt.

Recht van dataportabiliteit

U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan uw verzoek voldoen.

Contact en klachtafhandeling

Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Wilt u weten hoe we binnen het NIvB met uw persoonsgegevens werken? Heeft u algemene vragen over deze privacy verklaring? Neem dan contact met ons op: privacy@buddypayment.nl


Buddy Payment B.V.
KvK nummer: 71863745

Weena 248

3012NJ Rotterdam


Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons